top of page

הנוצרים הראשונים

בקורס זה נתחקה אחרי ראשוניה ומייסדיה של הדת הנוצרית. בעיקר נשתמש בכתבי הברית החדשה כדי להבין מי הם היו, מה בקשו וכיצד ניסחה הברית החדשה את אמונתם.

נושאים מרכזיים

"נאה דורש ונאה מקיים" – האם יש "מוסר נוצרי"?

קריאה באוונגליונים על תורת המוסר של ישוע, אשר תלמידיו וממשיכיו העריצו ובקשו לקיים.

הצליבה של ישוע – רשומון.

4 גרסאות בברית החדשה מתארות בפירוט את מותו של יושע על הצלב. לפיכך מובן שהצליבה היא מהותית ומרכזית להבנת הנצרות מתחילת דרכה. קריאה השוואתית של האוונגליונים, תבהיר באיזה אופן רצו הנוצרים הראשונים לזכור ולהבין את פשר הצליבה.

"תורת הצלב" של פאולוס.

דמותו של פאולוס מסקרנת את החוקרים, לא פחות מזו של ישוע, בהיותו המנסח העיקרי של תורת הנצרות. בשעור זה נלמד על אישויותו, תפישותיוותורתו כפי שנלמדת מהמאה הראשונה ועד עצם היום הזה.

"כי מציון תצא תורה" - קהילת השליחים הראשונה לאחר פנטקוסט.

ספר מעשי השליחים מתאר כיצד נולדה הכנסייה (קהילת התלמידים) בירושלים. בהרצאה זו נלמד מי היה מנהיגה ואלו דרישות הוצבו בפני המצטרפים לקהילה.

מקהילה מקומית לכנסייה אוניברסלית.

מערכת היחסים בין פטרוס ופאולוס אינה כה הרמונית כפי שניתן למצוא בספורי הכנסייה וציוריה. בשעור זה נקרא על המחלוקות שהיו בתוך הקהילה בנוגע לשמירת מצוות, שבת וברית מילה. כידוע הנצרות ביטלה את הצורך במצוות אך האם התקיימה נצרות שומרת מצוות במהלך מאות השנים הראשונות?

צרות של עשירים.

הקהילות ברחבי העולם (קורינתוס למשל) ובעלי עבדים: מה דרשה הנצרות ממאמיניה בקשר לחומריות ולעושר?

נצרות בתחרות (עם דתות וכתות אחרות).

במקביל להתפשטות הנצרות ברחבי האימפריה, היו פילוסופיות והגיעו כתות ואומונות נוספות אשר היוו תחרות לדת החדשה. על הויכוחים וההתמודדיות בין המאמינים השונים נקרא בין דפי הברית החדשה וכן בכתבי הנוצרים הראשונים כגון יוסטינו המרטיר.

קהילות מקדשי השם (של ישוע).

דורות רבים של נוצרים שלמו מחירים כבדים על אמונתם, עד ימי הקיסר קונסטנטינוס.

מדוע נרדפו הנוצרים ומאין לקחו את מופת האומץ ומסירות הנפש ? קריאה ב"אפוקליפסה" ובכתבים מהעולם הרומי.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page