top of page

המראה הכפולה: דמויות המקרא בראי חז"ל ובראי הנצרות.

קורס משותף של יסכה הרני עם פרופ' אביגדור שנאן
הברית החדשה היא אסופת טקסטים מהמאה הראשונה לספירה (ברובה), אשר נשענים ללא יוצא מן הכלל על הספרות היהודית הקדומה ובת אותו הזמן. ספרי הברית החדשה מבססים את דמותו של ישוע מנצרת כגלגול מושלם יותר של משה רבנו, של דוד המלך, של יונה הנביא ועוד. דמויות נוספות בברית החדשה "מתכתבות" עם דמויות מקראיות כגון מרים הבתולה עם חנה אם שמואל, יוחנן המטביל עם אליהו הנביא וכך הלאה. על דפי הברית החדשה מתנהל ויכוח חריף על שאלת זהותם של היורשים האמיתיים לאברהם אבינו, לצד ויכוחים מוצפנים על שאלת הבכורה והסמכות של ישוע ביחס לדמויות המקראיות. בקורס זה נקרא ונלמד את דמויות המקרא – כפי שהן מובנות ומוכרות מזה אלפיים שנים לקוראי הברית החדשה ולשני מיליארד נוצרים בעולמנו.

נושאים מרכזיים

אדם וחוה בראי חז"ל ובראי הנצרות.

אברהם בראי חז"ל ובראי הנצרות.

יעקב ועשו בראי חז"ל ובראי הנצרות.

יוסף בראי חז"ל ובראי הנצרות.

משה בראי חז"ל ובראי הנצרות.

רחב ויהושע בראי חז"ל ובראי הנצרות.

דוד בראי חז"ל ובראי הנצרות.

אליהו ואלישע בראי חז"ל ובראי הנצרות.

יונה בראי חז"ל ובראי הנצרות.

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page