top of page

הברית החדשה וארון הספרים היהודי - יחסים סכיזופרנים

האם ניתן לשים את הברית החדשה מנגד, לצד, או בתוך ארון הספרים היהודי?

היסטורית ורעיונית צמחה הנצרות מהיהדות. הברית החדשה נכתבה ברובה במאה הראשונה לספירה, כאשר ברקע הגות וספרות יהודית. בעבר ביקשו חוקרים נוצרים מחד גיסא ויהודים מאידך גיסא, להעמיד את ישוע והברית החדשה בנבדל מהיהדות, כיצירה אוטונומית. כיום ברור לכל שהבנת הברית החדשה והנצרות הקדומה מצריכה לימוד קודם של ספרות יהודית, ואף מתברר כי ניתן מהברית החדשה להקיש וללמוד על יהדות בית שני. בקורס זה ילמדו טקסטים מהברית החדשה בהשוואה למגילות ים המלח, למשלי חז"ל, לספרות חיצונית, ולפרשנים מאוחרים. לא נפסח גם על הספרות היהודית בת זמננו באשר היא מגיבה אל הברית החדשה.

נושאים מרכזיים


מי הדמות התנ"כית הכי פופולרית בברית החדשה ולמה? מעמד התנ"ך בברית החדשה.

אדם וחוה והברית החדשה

נפלאות לידתם של גיבורים: ישמעאל, יצחק, יעקב, יוסף, שמואל, שמשון ... וישוע.

כמה פעמים מוזכר ישוע בתלמוד? הנצרות בעיני חז"ל ובכתבים יהודיים שונים

אפוקליפסה: תיקון עולם בספרות ספרות אפוקליפטית יהודית ובברית החדשה (חזון יוחנן).

המכנה המשותף והתהום המפרידה בין בר כוכבא וישוע מנצרת: משיחיות ואסכטולוגיה ביהדות ובנצרות.

כתות יהודיות בשלהי ימי הבית השני: צדוקים, פרושים, איסיים וקנאים - לאיזו קבוצה השתייך ישוע?

מגילות קומראן, קהילת קומראן ויוחנן המטביל: האם יוחנן המטביל היה איסיי?

הקשרים בין מגילות קומראן, קהילת קומראן, כתבי פאולוס והברית

החדשה.

מדוע אין אבנגליון לרבי חנינא בן דוסא? הדומה והשונה בין ישוע לעושי ניסים בימי הבית השני.

תפישת המוסר וסוגת המשלים, מוסר וחברה במשלי ישוע בהשוואה לאמרות ומשלי חז"ל.

היחס לקרבנות מבית המקדש לבית הכנסת ומבית המקדש לסעודת המיסה: קורבנות ומשמעותם ביהדות ובנצרות.

יחסי אהבה- שנאה: ישוע בספרות העברית בת זמננו

להזמנת קורס פרטים נוספים Yisca@YiscaHarani.com

bottom of page