top of page

בס"ד  

 

יום חמישי, כ"ח אב התשע"ט, 29/08/2019 

 

יהודים יקרים, תושבי הרובע הארמני בירושלים

בקייץ זה, שוב דווח במשטרה על יהודים שירקו על נוצרים אשר הלכו ברחובות הרובע: שני יהודים ירקו על מורה וסטודנטים ארמניים, שהיו בדרך ממגוריהם ברובע הארמני.

תופעה זאת, נמשכת ומתרחשת, ואין שבוע ללא מקרה של יריקה על נוצרים המזוהים כנוצרים בשל לבושם. לעיתים יורקים לכיוונם על הרצפה, לעיתים יורקים על גלימותיהם ובמקרים אחדים יורקים בפרצופם. ברוב המקרים לא מוגשות תלונות, בעיקר משום שאין אפשרות לתפוש את היורק/ים ואין כתב אישום.

במהלך הקייץ, (15.7.19), דיווח תייר יהודי צרפתי על מה שהתרחש לנגד עיניו: יהודים ליד הקָרדו, ירקו על נזירה – גם לעבר הרצפה וגם על הגלימה שלבשה. התייר המזועזע סיפר שלא האמין שבני עמו נוהגים כך. המעט שיכל לעשות, כך דיווח, היה ללוות את הנזירה המושפלת והנסערת אל מחוץ לרובע.

יריקה על אדם הוא חילול כבודו וכבוד דתנו. הרב אלישיב פסק שאסור לירוק על אדם, אפילו אם הוא נוצרי. המושג "כבוד האדם", הוא אבן יסוד בתורת ישראל, ולימדו אבותנו ש- "חביב אדם שנברא בצלם", ובמקום בו אנו בעלי השלטון, דומה הדבר למארח היורק על באי ביתו. דע עקא, שברובע הארמני, הארמנים הם בני בית מזה יותר מאלף שנים, אינם עוינים את היהודים,  ובמהלך כיבוש הרובע היהודי ע"י הלגיון הירדני, אשפזו וטפלו בפצועים היהודים בתוככי הרובע הארמני.  יהודים רבים מעדיפים לחצות את הרובע הארמני בדרכם לכותל משום אופיו הרגוע ומשום שמעולם לא נתקלו בעוינות מכל סוג שהוא מצד תושביו הלא יהודים של הרובע.

אנו, אזרחים, תושבים ופעילי הרובע, מבקשים ממך /ממכם, להצטרף לביקור סולידריות אצל מנהל הסמינר והסטודנטים הארמנים תושבי הרובע, שהושפלו ע"י אותם יהודים, ולהגיד שזו לא דרכה של היהדות!

צעד שכזה, התקיים אחרי אותו המקרה, ע"י שני רבנים אורתודוכסים, אשר ביחד עם נציגי משטרת ישראל במרחב דוד ועובדי המרכז הבין תרבותי בהר ציון, הלכו לפטריארך הארמני לטקס עיצה כיצד למגר תופעה מכוערת זו.

כעת אנו, מבקשים מכם, תושבי הרובע הארמני, להצטרף לביקור מאורגן אצל מנהל סמינר הסטודנטים הארמניים, ולהביע עמדתנו שזו איננה דרכו של עם ישראל וזו איננה תורת ישראל. תהיה זו מידה של שכנות טובה לאחל שנת לימודים מוצלחת אלו לאלו. 

אנו מבקשים מכם לבוא ב יום חמישי, ה' בחודש אלול (5-9-19)   בשעה 4:00 אחה"צ, למוזיאון חצר היישוב הישן רחוב אור החיים 6, משם נצעד לסמינר הארמני הסמוך. המפגש יתקיים בחצר מחוץ לסמינר. אנא הביאו עוד יהודים שמתנגדים למנהג לירוק על נוצרים, לביקור שמטרתו שכנות טובה והחזרת כבודה של דרך ארץ. 

שאלות ניתן להפנות ליסכה במייל: yisca@yiscaharani.com
 

בתודה ובברכה.
יסכה הרני ואורה פיקל צברי, אוצרת ראשית,  מוזיאון חצר היישוב הישן, הרובע הארמני, ירושלים.

רבנים.jpg

שני רבנים אורתודוכסים (במרכז: הרב פינדרוס מהרובע היהודי), ביחד עם נציגי משטרת ישראל במרחב דוד ועובדי המרכז הבין תרבותי בהר ציון, הלכו לפטריארך הארמני לטקס עיצה כיצד למגר תופעה מכוערת זו של יהודים היורקים על נוצרים.

bottom of page